Monday, May 22, 2006

Keskinäinen avunanto kyselyssä

Keskinäinen avunanto puretaan tässä tuen, vinkin, neuvon, ohjeen, ohjauksen ja vihjeen käsitteisiin. Aineistossa avunantoa on mitattu esivalinnoilla olevilla ja vapaamuotoisen tekstin kysymyksillä. Vaikka apua ja tukea voidaan välittää Internettiä käyttävien neulojien kesken sekä neulontalistalla, jonka perustehtäviin se kuuluu, sekä blogien teksteissä ja kommenteissa, käsittelen aineistoa yhteenvedossa yhtenä kokonaisuutena, koska se on myös toimijoiden itsensä käsitys. Esittelen kuitenkin aineiston jaolla, onko kysymys alunperin koskenut neulontalistaa, neuleblogeja vai molempia, mikä vastaa kyselyn rakennetta.

Neulontalista

Yksi neulontalistan funktioista on toimia tiedon, avun ja neuvojen välittäjänä. Kysymykset olivat avoimia kysymyksiä.

Kysymys C4. Minkälaista hyötyä saat listan jäsenyydestä ? oli vapaasti tekstinä kommentoitava kenttä. Vastauksia tuli 138 kpl. Laskemalla käsitteet sain kappalemääriksi vinkkejä 67 kpl, ohjeita 33 kpl, neuvoa 22 kpl, apua 18 kpl, tukea 5 kpl ja vihjettä 4 kpl, yhteensä tukeen ja apuun viittaavia käsitteitä oli vastauksissa 149 kpl. Kuitenkaan jokaisessa vastauksessa ei käsitteitä käytetty, joissakin vastauksissa löytyi useampi, tai samaa käsitettä toistettiin.

Kysymys C5. Miten pystyt auttamaan muita listalaisia ? oli myös vapaata tekstiä. Tällä kysymyksellä pyrittiin tuomaan esiin vastavuoroisuutta verrattuna kysymys C4:ään. Vastauksia tuli 118 kpl. Käsitteitä käytettiin seuraavasti: neuvoja 22 kpl, vinkkejä 18 kpl, apua/auttamista 13 kpl, tietoa 11 kpl ja ohjeita 9 kpl, yhteensä tukeen ja apuun viittaavia käsitteitä oli 73 kpl. Monissa vastauksissa kuvailtiin avun antamista pitemmillä teksteillä, mutta jo kysymys rajaa vastaukset viittaamaan auttamiseen, joten sen suuntaiset vastaukset olivat tässä odotettavissakin.


Vastauksien tärkein useimmin toistuva teema oli avunanto, sekä saavana että antavana osapuolena, jota vastauksissa myös korostettiin: ”Vertaistukea: listalaiset saattavat esim. auttaa ratkaisemaan käytännön ongelmia (esim. lanka- tai mallivalinnat, ohjeiden tulkinta..). Saa uusia ideoita ja kannustusta. Muiden into neuloa pitää yllä omaakin intoa.” sekä ”Kommentoimalla ja yrittämällä auttaa niitä jotka tarvitsevat apua johonkin ongelmaan”.

BlogitKysymyksessä D5. kysyttiin suoraan avuntarpeesta: ”Miksi olet perustanut ja ylläpitänyt blogia ?”: vastausvaihtoehtona ” Pyytääkseni apua, vihjeitä, neuvoja (kommentit)”. Useimmat vastanneista pitivät apua tärkeänä (kyllä: 42,5% / ei: 21,8%), mutta vastausprosentti on vain 64,6 %.

Kysymys D7. käsitteli epäsuoraan blogin kommunikatiivista merkitystä. Vastausvaihtoehto ”kommunikointia (muiden) bloggaajien kanssa” kertoo myös toiveista kommenttien suhteen, joihin voi liittyä keskinäistä avunantoa (54% / omaksi iloksi, järjestyksen pitoon, arkistoksi tms.: 46%)

Kysymys D1. selvittää kuinka montaa blogia vastaaja seuraa säännöllisesti ja kysymys D4. käsittelee jätettyjen kommenttien osuutta käynneistä. Ristiintaulukointi paljastaa, että eniten bloggaajista lukee 1-50 blogia ja jättää kommentin 0-10 % käynneistä. Vastaavasti neuleblogit ovat varsin luettuja blogeja: esimerkiksi 11.05.06 Blogilista.fi top-listalta löytyy 3 neuleblogia 30 luetuimman listalta. Käytännössä suosituimpien blogien viikottaiset lukijamäärät lienevät 1000 lukijan tasolla, jolloin kommentteja ei varmastikaan odoteta jokaiselta kävijältä.

Yhteisö

F-ryhmän kysymykset viittaavat yhteisöllisyyteen sinänsä, rajautumatta osin edes neulontayhteisöön. Ne pyrkivät kartoittamaan yhteisöllisyyden kokemusta sekä todellisuutta. Muutama kysymyksistä viittaa keskinäiseen avunantoon tai sen käsitteisiin.

Kaksi kysymystä käsitteli neuleyhteisön arvoja: Kysymyksissä F7.”Ovatko seuraavat arvot mielestäsi tärkeitä neuleyhteisölle ?: Tasapuolinen tuki ja apu” ja F8. Toteutuvatko arvot neuleyhteisössä ?: Tasapuolinen tuki ja apu” kysyttiin suoraan tuen ja avun merkitystä arvona. Ristiintaulukoinnissa korostuu arvo periaatteessa tärkeänä ja sen toteutuminen yhteisössä hyvin. Korrelaatiokerroin on samoilla vastaajilla arvon periaatteen ja toteutumisen välillä merkitsevä.

Yksi neulontalistan ja Finnish Knit Blogs –blogin tehtävistä on välittää tietoja paikallisista tapaamisista. Paikalliset tapaamiset täydentävät listan ja bloggaajien kanssakäymistä. Tukea voidaan antaa myös tapaamisissa, joskin tapaamisten rooli on tässä vähäisempi. Kysymys F13. ”Mitä saat neulontalistan paikallisista tapaamisista ?: Tukea” selvitti suoraan tuen antamisen merkitystä. Kysymykseen vastasi 43,1 % Kysymys F12. ”Osallistutko neulontalistan paikallisiin tapaamisiin ?” kuvaa tapaamisiin osallistumista, mistä voisi päätellä vastausprosenttia (F13) alentavan osallistujien mahdollisuudet osallistua tapaamisiin, vain 37,4 % on osallistunut. Vastaavasti 47,7 % olisi kiinnostunut osallistumaan. Korrelaatio on myös tässä merkittävä, mikä kertoo tuen määrän lisääntyvän osallistumisen lisääntyessä.


0 Comments:

Post a Comment

<< Home